Powołania

21 Niedziela Zwykła (B)

 

 

MYŚMY UWIERZYLI I POZNALI

 

_________________________________________

Księga Jozuego 24:1-2a; 15-17, 18b
Psalm 34
List do Efezjan 5, 21-32
Ewangelia św. Jana 6, 60-69

_________________________________________

 

Dzisiejsza liturgia stawia nas wszystkich przed wyborem. W pierwszym czytaniu wybór jest pomiędzy Bogiem prawdziwym a bóstwami lokalnymi; w Ewangelii - pomiędzy pozostaniem z Jezusem, a powrotem do poprzedniego stylu życia, zaś w drugim czytaniu chodzi o prawdziwe rozumienie sakramentu małżeństwa. Jak podjąć właściwą decyzję?

 

Najważniejszym wydarzeniem Starego Testamentu było przymierze na Synaju za czasów Mojżesza (Księga Wyjścia (Wj) 24, 1-11). Bóg obiecał opiekę i błogosławieństwo, a naród zobowiązał się do służby, czci i posłuszeństwa wobec Boga (Wj 19, 4-8). Lecz Bóg również obiecał karę, jeżeli naród pójdzie za obcymi bogami (Księga Jozuego (Joz) 24, 20). W dzisiejszym pierwszym czytaniu Jozue i lud odnawiają tamte synajskie przymierze. Decyzja Izraela, by służyć Pan (Joz 24, 18) miała ogromne konsekwencje w historii narodu: pozytywne - gdy byli wierni, tragiczne - gdy zwracali się do innych bóstw i oddawali im cześć. Przypominają się słynne śluby Jasnogórskie króla Jana Kazimierza i jak wierność tym ślubom wpływała na historię naszego narodu.

 

„Twarda to mowa, kto może jej słuchać?" (Ewangelia św. Jana (J) 6, 60). Żydzi szemrali przeciwko tajemnicy Chrystusa (J 6, 41-42), a uczniowie byli zgorszeni tajemnicą Eucharystii. Obie te tajemnice są ze sobą powiązane. Jezus Chrystus jest Synem Bożym (ma boską naturę) i Synem Człowieczym (posiada ludzką naturę): „Ja jestem chlebem żywym, które z nieba zstąpił" (J 6, 51). W centrum Eucharystii „jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa" (Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) 1333). Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i grzechy świata (1 List św. Jana 2, 2): „Chlebem, który ja dam jest moje ciało za życie świata" (J 6, 51). Eucharystia jest „Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela" (KKK 1330).

 

W dzisiejszej liturgii jest jeszcze jedna nauka, która jest trudna do przyjęcia: „żony niech będą poddane mężom jak Panu" (List do Efezjan (Ef) 5, 22); „Mężowie, miłujcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego [Kościół] samego siebie" (Ef 5, 25). Nauka jest trudna do przyjęcia z dwóch powodów: albo nie możemy pojąć jej znaczenia albo sprzeciwia się ona naszym osobistym pragnieniom. Słowa Jezusa są „duchem i życiem" (J 6, 63), ale „mądrość jest trudna dla nieuków, a głupi w niej nie wytrwa" (Księga Mądrości Syracha 6, 20). „Od tej chwili wielu z Jego uczniów odwróciło się i już więcej z Nim nie chodziło" (J 6, 66).

 

„Czy i wy chcecie odejść?" (J 6, 67). Decyzja o opuszczeniu Jezusa wynika z braku wiary (J 6, 64). W słynnym fragmencie Izajasza czytamy: „Jeśli nie uwierzycie, nie zrozumiecie" (Księga Izajasza 7, 9 LXX). Z tego właśnie powodu Dwunastu Apostołów nie odeszło. Oni „uwierzyli i poznali, że [Jezus jest] Świętym Boga" (J 6, 68-69). Wiara poprzedza zrozumienie i pomaga zrozumieć. „Gdybyśmy chcieli poznać przed uwierzeniem, ani byśmy nie poznali ani nie bylibyśmy w stanie uwierzyć" (Święty Augustyn).

 

„Panie, do kogo pójdziemy?" (J 6, 68). „Nikt nie jest taki jak Ty, Panie" (Księga Jeremiasza 10, 6). „Ty masz słowa życia wiecznego" (J 6, 68). Dwunastu uwierzyło i poznało, i dlatego postanowili pozostać z Chrystusem. A ty? Wiara prowadzi do zrozumienia kim naprawdę jest Jezus, a wraz z tym zrozumienie przychodzi decyzja, by z Nim na zawsze pozostać.

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line