Powołania

III Niedziela Zmartwychwstania

 

Trzecia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

GŁOSZĄC NAWRÓCENIE W JEGO IMIĘ

_________________________________________

Dzieje Apostolskie 3, 13-15. 17-19
Psalm 4
Pierwszy List św. Jana 2, 1-5
Ewangelia św. Łukasza 24, 35-48

_________________________________________

 

W centrum dzisiejszej Liturgii Słowa jest głoszenie c„nawrócenia na odpuszczenie grzechów” (Ewangelia św. Łukasza (Łk) 24,47). Taką misję przekazuje zmartwychwstały Jezus Kościołowi. Przykładem wypełnienia tej misji jest dzisiejsze kazanie świętego Piotra. Wykazuje on grzech narodu, który odrzucił Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosił uwolnienie dla zabójcy, czyli Barabasza (Dzieje Apostolskie (Dz) 3,14), a następnie wzywa lud do nawrócenia: „Nawróćcie się i powróćcie do Niego, aby zgładził wasze grzechy” (Dz 3,19).

 

Grzech jest straszną tragedią. Bóg stworzył człowieka sprawiedliwym i przeznaczył go do dobrych dzieł, a on z własnej woli zwrócił się ku złu, popełniając grzech. Grzech przyniósł śmierć, zniszczył w nas życie nadprzyrodzone i spowodował utratę raju. „Grzech zatem jest strasznym złem, ale nie nieuleczalnym; strasznym dla tego, kto do niego lgnie, lecz łatwy do uleczenia dla tego, kto przez nawrócenie go odrzuca” (św. Cyryl Jerozolimski). Dlatego „Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu” (Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), 982).

 

Ktoś powie: Wiele zła popełniłem w swoim życiu. Czy jest dla mnie wciąż możliwość nawrócenia?. „Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery” (Katechizm Rzymski w KKK, 982). Boże miłosierdzie jest niewyczerpane. „Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Księga Izajasza (Iz) 1,18). Powiedz jak Dawid: „Wyznam występki moje Panu”, a wtedy Pan odpuści winę twego grzechu (Psalm 32,5).

 

Wspaniałym tego przykładem jest postać Bartolo Longo (1841-1926). Był on Włochem, wychowanym w rodzinie katolickiej, który w czasach swojej młodości odszedł od wiary i został kapłanem w kulcie satanistycznym. Jednak to właśnie jego 26 października 1980 roku, święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionym. Jak do tego doszło? Spotkał na swej drodze kapłana, który zapewnił go, że Boże miłosierdzie jest większe od jego grzechów. Bł. Bartolo Longo, po swym nawróceniu stał się apostołem Różańca Świętego.

 

Całe Pismo Święte świadczy o niezgłębionym miłosierdziu Boga do człowieka. Cóż czyni Bóg po grzechu Adama? Obiecuje mu Zbawiciela (Księga Rodzaju 3,15). W czasach Mojżesza, Bóg przebaczył Aaronowi i całemu ludowi straszny grzech bałwochwalstwa (Księga Wyjścia 32,32), a w czasach Jozuego, ulitował się nad nierządnicą Rachab, gdyż uznała ona Boga Izraela (Księga Jozuego 1,9-13). Najlepszemu z królów Izraela, Dawidowi, Bóg przebaczył grzech cudzołóstwa i doprowadzenie do śmierci Uriasza Chetyty, gdy Dawid uznał swoją winę (2 Księga Samuela 11,1 - 12,9). Jednemu z największych grzeszników pośród królów Judy, Manassesowi, Bóg również przebaczył jego straszne grzechy, kiedy w niewoli babilońskiej uniżył się i błagał o Boże miłosierdzie (2 Księga Kronik 33,1-20).

 

Wielką moc ma nawrócenie. Święty Piotr, który w dzisiejszym kazaniu wzywa do nawrócenia, sam tego doświadczył. Czyż nie zaparł się trzy razy swego Pana? A jednak łzy nawrócenia zmazały winę jego grzechu. To jego imię wymienia anioł w orędziu wielkanocnym przekazanym kobietom przy pustym grobie: „Idźcie i powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: zmartwychwstały Chrystus podąża przed wami do Galilei; tam go ujrzycie” (Ewangelia św. Marka 16,7). Jakże prawdziwe są słowa dzisiejszej liturgii słowa: „Dzieci moje, piszę wam o tym, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy Orędownika u Ojca, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, ale także całego świata” (1 List św. Jana 2,1-2).

 

 

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line