Powołania

Triduum ku czci św. Józefa

 

Teksty, modlitwy, materiały, obrazy

 

1. TEKSTY BIBLIJNE

 

Czytania

2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16: Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.

2 Sm 7, 25-29: Wierność obietnicom.

Mdr 10, 9-12: Mądrość prowadzi sprawiedliwego.

Mt 1, 16. 18-21: Józef uczynił to, co mu polecił anioł Pański.

Mt 13, 54-58: Czyż nie jest synem cieśli?

Mt 25, 14-21: Sługa dobry i wierny wchodzi do radości swego Pana.

Łk 2, 41-51a: Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.

Łk 12, 35-44: Oto sługa wierny i gorliwy.

Rz 4, 13. 16. 18. 22: On to wbrew nadziei uwierzył nadziei.

Dz 11, 1-16: Wiara świętych patriarchów.

 

Psalmy

Ps 15: Kto będzie przebywał w Twym przybytku?

Ps 21, 2-8. 14: Koronę wkładasz mu na głowę.

Ps 92: Dobrze jest dziękować Panu.

Ps 112: Szczęśliwy mąż, który się boi Pana.

Ps 113: Chwalcie, słudzy Pańscy.

Ps 128: Szczęśliwy, kto boi się Pana.

Ps 146: Chwal, duszo moja, Pana.

 

2. TEKSTY UZUPEŁNIAJĄCE


a) Józef, człowiek wierzący obietnicom (Jan Paweł II, Homilia w Termoli, 19.03.1998).

«Uczynię cię ojcem wielu narodów». Słowa, które Bóg kieruje do Abrahama, już podeszłego w latach i wciąż bez potomka, liturgia odnosi do św. Józefa, który również nie miał potomstwa z ciała; i my, którzy rozmyślamy o ich osobistych przeciwnościach, możemy określić trafność tego odniesienia. Istotnie, po tym, jak był szczególnym narzędziem Bożej Opatrzności dla Jezusa i Maryi, przede wszystkim w czasie prześladowań Heroda, św. Józef nadal spełnia swą opatrznościową i «ojcowską» misję w życiu Kościoła i wszystkich ludzi… Uciekajcie się do św. Józefa szczególnie wy, dusze konsekrowane, które w jego dziewiczej czystości i ojcostwie duchowym, widzicie odbicie najwyższych ideałów waszego powołania. Uczy on miłości do odosobnienia i modlitwy, ofiarnej wierności zobowiązaniom podjętym przed Bogiem i Kościołem, bezinteresownego oddania wspólnocie, w której Opatrzność was postawiła, nie ważne jak byłaby mała, czy nieznana. W świetle jego przykładu możecie nauczyć się i docenić wartość tego wszystkiego, co jest pokorne, skryte, tego co się czyni bez rozgłosu, lecz z wielką skutecznością, w niezbadanej głębi serca… «On do mnie zawoła: ty jesteś moim ojcem». Tak jak św. Józef, gorliwie wzywajcie w żarliwej modlitwie do Ojca niebieskiego i doświadczycie, tak jak on, prawdy słów z psalmu: «Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki i wierne będzie moje z nim przymierze».

 

b) Józef, człowiek sprawiedliwy (Jan Paweł II, Homilia w Livorno, 19.03.1982).

Kościół narodził się i istnieje, aby obietnica uczyniona pewnego dnia Abrahamowi, mogła wypełnić się w świecie. Kościół, od swych początków jest powiązany również z wiarą Józefa z Nazaretu. To, co promieniuje z całej jego postaci to wiara, prawdziwe dziedzictwo wiary Abrahama. Jego wiara jest najbardziej podobna do doskonałej wiary Maryi z Nazaretu. Oboje, Maryja i Józef, są zjednoczeni z tą cudowną więzią. Przed ludźmi, ich związek jest małżeństwem. Przed Bogiem i Kościołem, są zaślubieni w Duchu Świętym. Józef z Nazaretu jest «człowiekiem sprawiedliwym», ponieważ «żyje całkowicie z wiary». Jest świętym, ponieważ jego wiara jest prawdziwie heroiczna. Pismo Święte mówi o nim niewiele. Nie zapisuje ani jednego słowa, które wypowiedziałby Józef, cieśla z Nazaretu. Pomimo tego, nawet bez słów, ukazuje głębię swej wiary, swą wielkość. Św. Józef jest wielki duchem. Jest wielki wiarą, nie dlatego, że wypowiada szczególne słowa, lecz przede wszystkim dlatego, że słucha słów Boga żywego. Słucha w ciszy. I jego serce nieustannie trwa w gotowości, aby przyjąć prawdę ukrytą w słowie Boga żywego; przyjąć ją i wypełnić z miłością. Dlatego św. Józef z Nazaretu okazuje się prawdziwie cudownym świadkiem Bożych tajemnic. Okazuje się sługą Tabernakulum, które Bóg wybrał dla siebie na ziemi, aby ostatecznie wypełnić dzieło zbawienia.

 

c) Józef, sługa wierny (Jan Paweł II, W więzieniu Regina Coeli. 1.05.1982).

«Wszystko, co robicie, róbcie z całej duszy, jak służąc Panu. Służcie Chrystusowi Panu». Jak nie widzieć w tych słowach programu i syntezy całego życia św. Józefa, które świadectwo szczerego poświęcenia się pracy przedkłada Kościół naszej refleksji…? Św. Józef, mąż sprawiedliwy, większość swego życia spędził pracując, w pracowni stolarskiej, w skromnym palestyńskim miasteczku. Żywot pozornie taki sam, jak wielu innych mężczyzn w jego czasach, oddanych, tak jak on, tej samej, ciężkiej pracy. I, niewątpliwie, żywot tak wyjątkowy i godzien podziwu, że stał się w Kościele wzorowym przykładem dla wszystkich pracowników świata. Cóż jest powodem tego odróżnienia? Nie jest trudne zbadanie tego. Jest skierowany na Chrystusa, który podtrzymywał wszelki trud św. Józefa. Obecność w nazareńskim domu Słowa Wcielonego, Syna Bożego i Syna jego małżonki, Maryi, ofiarował św. Józefowi codzienność, ponieważ ponownie pochylając się nad warsztatem pracy, aby wydobyć z jego trudu utrzymanie potrzebne dla rodziny. Rzeczywiście, «wszystko, co uczynił» Józef uczynił «dla Pana» i uczynił to «z serca».

 

3. MODLITWY

 

a) Litania do św. Józefa

 

Kyrie eleison Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże Zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże  
Duchu Święty, Boże  
Święta Trójco, jedyny Boże  
Święta Maryjo  Módl się za nami
Święty Józefie  
Przesławny Potomku Dawida  
Światło Patriarchów  
Oblubieńcze Bogarodzicy  
Przeczysty Stróżu Dziewicy  
Żywicielu Syna Bożego  
Troskliwy Obrońco Chrystusa  
Głowo Najświętszej Rodziny  
Józefie najsprawiedliwszy  
Józefie najczystszy  
Józefie najroztropniejszy  
Józefie najmężniejszy  
Józefie najposłuszniejszy  
Józefie najwierniejszy  
Zwierciadło cierpliwości  
Miłośniku ubóstwa  
Wzorze pracujących  
Ozdobo życia rodzinnego  
Opiekunie dziewic  
Podporo rodzin  
Pociecho nieszczęśliwych  
Nadziejo chorych  
Patronie umierających  
Postrachu duchów piekielnych  
Opiekunie Kościoła Świętego  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami.

 

P.: Ustanowił go panem domu swego.

W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.


Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

b) Święty Józefie

Święty Józefie, wielbimy Trójcę Przenajświętszą,

że raczyła wybrać ciebie, człowieka z ludu,

i powierzyć ci Najświętszą Pannę za towarzyszkę życia.

Z zaufaniem powierzyła się twojej opiece Panna nad pannami,

Maryja Najświętsza.

Czysty stróżu Dziewicy, uproś wszystkim stanom

zrozumienie i umiłowanie czystego życia.

Stój u boku tych, którzy walczą o czystość

i zmagają się z trudnościami, aby zwyciężali.

Pomóż powstawać z grzechu tym, którzy upadają.

Wierny Oblubieńcze Niepokalanej,

naucz nas, jak szanować godność kobiecą,

jaką cześć oddawać każdej niewieście.

Podtrzymuj w nas przede wszystkim żywą cześć

dla Najświętszej Panny, Matki Pana naszego,

obdarzonej z dobroci Boga pełnią łaski.

Amen.

 

c) Modlitwa Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie,

uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość,

którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy:

Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą

w tej walce z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,

które groziło Jego życiu,

tak teraz broń świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem

i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie,

umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.

 

d) Modlitwa Jana XXIII 

O święty Józefie, stróżu Jezusa,

małżonku przeczystej Maryi,

który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek,

utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu,

wspieraj przychylnie tych, którzy – ufni – do ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje,

oni do ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą,

że w tobie znajdą tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia;

ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego,

twój duch osiągnął najgłębszy pokój,

cieszył się niewypowiedzianą radością

z obcowania z Synem Bożym i z Maryją,

Jego najmilszą Matką, tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką,

że nie są samotni w swej pracy,

niech umieją odkryć obok siebie Jezusa,

przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie,

tak jak ty to czyniłeś.

I wyjednaj, by w każdej rodzinie

wszystko było uświęcone miłością,

cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro

– ażeby łaski Niebios spływały obfite.

Amen.

 

e) Modlitwa do św. Józefa

Witaj, Józefie, dziewiczy małżonku Maryi,

i dawidowy ojcze Mesjasza.

Błogosławiony wśród wszystkich mężczyzn

i błogosławiony Jezus, Syn Boży, który Ci zaufał.

Święty Józefie,

Opiekunie Kościoła powszechnego i naszego Zgromadzenia,

zachowaj nasze wspólnoty i rodziny

w pokoju i łasce Bożej

i pośpiesz nam na pomoc w godzinę naszej śmierci.

Amen.

 

f) Modlitwa do św. Józefa

Ojcze święty, którzy wybrałeś św. Józefa

do szczególnej posługi

i udzieliłeś mu koniecznych łask,

aby posługiwać w domu w Nazarecie,

udziel i nam potrzebnych łask,

abyśmy byli wierni w wypełnianiu naszych zadań,

według charyzmatu i ducha Zgromadzenia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line