Powołania

Uroczystość Trójcy Świętej

 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

CZY SŁYSZANO O RZECZY PODOBNEJ?

_________________________________________

Księga Powtórzonego Prawa 4, 32-34. 39-40
Psalm 33
List do Rzymian 8, 14-17
Ewangelia św. Mateusza 28,16-20

_________________________________________

 

Kiedy wsłuchujemy się w dzisiejsze słowa świętego Pawła dostrzegamy odniesienie do Trójcy Świętej. Apostoł mówi o Duchu Bożym, o Ojcu i o Jezusie Chrystusie. Duch Święty czyni nas dziećmi Bożymi i sprawia, że możemy zwracać się do Boga, „ABBA, Ojcze!”. Jako Boże dzieci mamy udział wraz z Chrystusem w dziedzictwie Bożym. Czy „zdarzyła się gdzieś rzecz tak wielka lub czy słyszano o podobnej?” (Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) 4, 32).

 

Tajemnica Trójcy Świętej łączy się z wyborem. Wybór Izrael spośród wszystkich narodów, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu, jest zapowiedzią powołania ludzi do udziału w życiu Bożym. Kościół jest wspólnotą dzieci Bożych wybranych spośród wszystkich narodów, ludów i języków. Wielkie znaki uczynił Bóg dla Izraela w Egipcie. Wielkie znaki uczynił dla nas ten sam Bóg w Jerozolimie. Plagi egipskie złamały pychę faraona i dały ludowi Izraela wolność; śmierć i zmartwychwstanie Jezusa pokonały śmierć i wyzwoliły nas z tyranii grzechu.

 

W Starym Testamencie znakiem przymierza jest obrzezanie, Nowe Przymierze charakteryzuje się sakramentem chrztu. Chrystus nakazuje Kościołowi chrzcić w imię Trójcy Świętej. Chrzest włącza nas w komunię z Bogiem. W tym sakramencie jednoczymy się z Chrystusem w Jego zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu (zob. List do Rzymian (Rz) 6, 3-4), otrzymujemy dar Ducha Świętego (zob. List do Tytusa 3, 5) i w nim stajemy się dziećmi Bożymi (Rz 8, 15). Nakaz chrztu brzmi, „w imię (a nie w „imiona”) Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, objawiając w ten sposób jedność Trójcy Świętej.

 

Znajomość Boga jako Ojca, który troszczy się o nas, zawdzięczamy Synowi (Ewangelia św. Mateusza (Mt) 11, 27). Syn został posłany przez Ojca, by dokonać dzieł, które Mu ukazał Ojciec, a kiedy dzieło odkupienia zostało dopełnione, otrzymaliśmy Ducha Świętego, by mieć udział w jedności, która jest pomiędzy Ojcem i Synem (Ewangelia św. Jana 17, 21-23). Tak dopełnia się objawienie Boga jako Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

„Wiedz zatem dzisiaj i weź sobie do serca: Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i ziemi nisko nie ma innego” (Pwt 4, 39). Doświadczenie wyprowadzenia ludu z Egiptu miało na celu uświadomić Izraelowi i Egipcjanom, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Panem (Księga Wyjścia 6, 7; 7, 5). Ta świadomość zobowiązuje do posłuszeństwa Jego przykazaniom, „aby się dobrze powodziło tobie i twojemu potomstwu” (Pwt 4, 40). Podobne wezwanie do posłuszeństwa słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Oprócz chrztu w imię Trójcy Świętej, która jest pełnym objawienie Jedynego Boga, Jezus również nakazuje: „Nauczajcie narody, aby zachowywały wszystko, co wam nakazałem” (Mt 28, 19).

 

Tajemnica Trójcy Świętej promieniuje na nasze życie chrześcijańskie. Kiedy zanurzono nas w woda chrztu świętego weszliśmy w komunię z każdą z Osób Boskich. Od tego momentu nasze życie jest naznaczone ich działaniem. „Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu Świętym; kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 259). Czy „zdarzyła się gdzieś rzecz tak wielka lub czy słyszano o podobnej?” (Pwt 4, 32)

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line