Powołania

Zesłanie Ducha Świętego

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

PRAWO I DUCH

_________________________________________

Dzieje Apostolskie 2, 1-11
Psalm 104
1 List do Koryntian 12, 3-7.12-13  lub  List do Galatów 5, 16-25
Ewangelia św. Jana 20, 19-23  lub  15, 26-27; 16, 12-15

_________________________________________

 

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy w tym samym miejscu” (Dzieje Apostolskie (Dz) 2, 1). Uczniowie Jezusa zebrali się tam by świętować zawarcie przymierza na Synaju i nadanie narodowi Izraela „Tory” - księgi Prawa. Według Księgi Wyjścia to właśnie rano Pan zstąpił na Synaj w ogniu (Księga Wyjścia (Wj) 19, 18) i przekazał ludowi Prawo. Według pozabiblijnej tradycji żydowskiej, głos Boży przybrał postać ognia, a każde przykazanie wypowiedziane przez Boga spoczęło na każdym obecnym w obozie Izraelicie. Co więcej, głos Boży miał się rozdzielić i przemawiać w językach wszystkich narodów.

 

„Nagle rozległ się szum z nieba, jakby gwałtownie wiejącego wiatru” (Dz 2, 2). Bóg, by zesłać Ducha Świętego, wybrał dzień, w którym cały Izrael świętował nadanie Prawa. Przymierze na Synaju i nadanie Prawa stworzyło naród wybrany: „Wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19, 6). Nowe Przymierze ustanowione podczas Ostatniej Wieczerzy oraz wylanie Ducha Świętego tworzą nowy lud Boży: „Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1 List św. Piotra 2, 9).

 

Prawo Boże i Duch Święty mają swoje powiązanie w zapowiedziach proroków Jeremiasza i Ezechiela. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów Bożego Prawa. Bóg więc sam rozwiązuje ten problem zapowiadając zesłanie Ducha Bożego, który sprawi, że Boże Prawo zostanie wypisane w naszych serach i będziemy postępowali według nakazów Boga, przestrzegając Jego przykazań (Księga Jeremiasza 31, 33 i Ezechiela 36, 27). Szum wiejącego wiatru przenosi nas do wizji proroka Ezechiela o ożywieniu wysuszonych kości (37, 1-14). Z czterech wiatrów przychodzi duch, wstępuje w „zabitych”, symbolizujących Izraelitów żyjących na wygnaniu, i ich ożywia. My również niczym Izrael potrzebujemy ożywienia ze śmierci, jaką sprowadził na nas grzech, a może tego dokonać tylko Duch Boży.

 

Dzisiejsze wylanie Ducha Świętego jest wypełnieniem obietnicy Jezusa danej uczniom przed Wniebowstąpieniem: „Wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1, 5). Jest ono również wypełnieniem proroctwa Joela o dniach ostatecznych. Dar, który do tej pory był zarezerwowany tylko dla szczególnych osób, zostaje dany wszystkim. Znika podział na płeć - synowie i córki, wiek - starcy i młodzieńcy, oraz na wolnych i niewolników - sługi i służebnice (Dz 2, 17-18; Księga Joela 3, 1-2). Święty Paweł pisze: „nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (List do Galatów (Gal) 3, 28).

 

Dar Ducha Świętego, który otrzymujemy w sakramencie chrztu czyni nas Bożymi dziećmi przez adopcję (zob. Gal 4, 6). Duch daje nam odwagę do wyznania wiary, że tylko Jezus jest jedynym Panem historii całego świata i naszego życia. On również obdarza nas szczególnymi darami do budowania wspólnoty chrześcijańskiej (zob. 1 List do Koryntian 12). Wreszcie to Duch Boży wlewa w nasze serca swoje owoce, które powodują, że styl naszego życia jest odmienny od tego, co widzimy w świecie. Zamiast podążać za pożądaniami naszego ciała, postępujemy według Ducha (Gal 5, 16).

 

Wylanie Ducha Świętego rozpoczyna ewangelizacyjną działalność Kościoła: „Gdy zstąpi na was Duch Święty będziecie moimi świadkami (...), aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Lista narodów, w których językach młody Kościół ogłasza Ewangelię obejmuje znany Łukaszowi świat. Każdy lud ma możliwość usłyszenia Ewangelii we własnym języku. Tak powstaje nowa ludzkość, Kościół Boży, a Duch Święty jest Tym, który kieruje tą misją.

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line